En samlad jämförelse över antagningsåret finns  på sidan Statistik. Den visar antagna elever under preliminära, slutliga och efter avslutad reservantagning. Gymnasieskolornas förändringar av platser efter slutantagning visas. Här kan du även se det lägsta och medelmeritvärdet på programmen i den slutliga antagningen.

Sista sidan innehåller en summerad statistik per gymnasiekommun med både kommunala och fristående skolor.