Revisionen

Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att de ekonomiska räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna står också till kommunmedborgarnas tjänst för att svara på frågor.

Kommunrevisionens uppgifter är reglerade genom kommunallagen kap. 9 och aktiebolagslagen kap.10. De förtroendevalda revisorerna fullgör sina uppdrag utifrån dessa lagar och i enlighet med så kallad god revisionssed samt kommunfullmäktiges revisionsreglemente.

Ledamöter

höstlöv

Rune Johansson
Sammankallande
0933-340 40
070-681 87 34

Roland Fredriksson

0933-201 12
070-340 57 28

Birgita Sigfridsson

 

höstlöv

Åke Adriansson

Erik Landby