Att överklaga ett kommunalt beslut

Det finns två olika sätt att överklaga ett beslut som fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd. En förtroendevald eller anställd kan också besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation och även de besluten går att överklaga.

Vilket av de två olika överklagningssätten som får användas beror på vilket slags beslut det gäller och vem som har fattat beslutet. De två olika överklagningssätten är laglighetsprövning (kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Alla kommuninvånare kan överklaga enligt laglighetsprövning (kommunalbesvär) medan endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Reglerna för laglighetsprövning finns från och med den 1 januari 2018 i kommunallagen, kapitel 13. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av Förvaltningsrätten.

Som kommuninvånare kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Det är förvaltningsrätten som prövar överklagandet. Alla medborgare/medlemmar i kommunen kan överklaga ett beslut genom laglighetsprövning.

Att överklaga ett beslut genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns på kommunens webbplats eller i kommunhuset.

I överklagandet måste den klagande tydligt ange vilket beslut som överklagandet gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning
  • Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte fastställa ett annat beslut i ärendet.

Adress till förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Förvaltningsbesvär

Endast den som berörs av ett beslut kan överklaga enligt förvaltningsbesvär. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, skolskjuts eller ekonomiskt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutat om hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. I besvärshänvisningen ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut enligt förvaltningsbesvär och tiden räknas från det datum du fick ta del av beslutet.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, som vanligtvis är länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.