Jämställdhet

Vindelns kommun har ställt sig bakom CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män

CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner för att integrera jämställdhet i det politiska beslutsfattandet och i den kommunala verksamheten.

Deklarationen riktar sig till Europas kommuner och regioner och kommuner som anslutit sig till deklarationen har därmed offentligt tagit ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom kommunens verksamhetsområden genomföra åtaganden enligt deklarationen.

Avsikten med deklarationen är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Genom sin närhet till invånarna kan kommuner och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag. Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls.

Umeåregionens handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen

Samtliga kommuner i Umeåregionen; Umeå, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors, har skrivit under den europeiska CEMR-deklarationen, vilket borgar för ett bra samarbete över kommungränserna.Kommunerna har tagit fram ett gemensamt dokument, Umeåregionens handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen, som beskriver hur samtliga arbetesgrupper inom Umeåregionen ska arbeta för att integrera jämställdhetsfrågorna i respektive sakområde.

Denna handlingsplan ligger som grund för de lokala handlingsplaner som ska upprättas inom varje kommun.Kommunerna ska ta fram mätbara mål/aktiviteter utifrån något/några av CEMR-deklarationens artiklar och Umeåregionens handlingsplan och dess fokusområden (makt och inflytande, hållbar utveckling, medborgarservice och livsmiljö).