Folkhälsa

Vindelns Kommun har 2021 tillsammans med övriga kommuner i Västerbotten, Region Västerbotten samt Länsstyrelsen Västerbotten ställt sig bakom en gemensam avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten.

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsan är att förebygga sjukdom och skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitiskt program

Vindelns kommun har ett folkhälsopolitiskt program som antogs 2022. Programmet bygger på den nationella folkhälsopolitiken samt regionala överenskommelser och knyter även an till FN:s globala mål Agenda 2030.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett politiskt forum för att samordna, diskutera och följa upp arbetet med folkhälsa i kommunen. Folkhälsorådet har bland annat i uppgift att se till så att det folkhälsopolitiska programmet kan genomföras i alla olika kommunala verksamheter.


I Vindelns kommun deltar följande representanter i Folkhälsorådet:

 • Mathias Haglund, kommunstyrelsen, ordförande
 • Anders Forsman, kommunstyrelsen
 • Therese Berg, kommundirektör
 • Erika Johansson, sektorchef kommunal utveckling
 • Göran Dahl, miljö- och byggnadsnämnden
 • Moa Hammar, miljö- och byggkontoret
 • Jim Lindberg, sektorchef sociala sektorn
 • Lars Johansson, sektorchef barn- och utbildningssektorn
 • Per-Anders Olsson, ordförande Vindelnbostäder AB
 • Tobias Rosencrantz, VD Vindelnbostäder
 • Representanter för Region Västerbotten
 • Representant Vindelns hälsocentral
 • Representant Folktandvården
 • Representanterer för Polisen
 • Folkhälsosamordnaren
 • Sekreterare

I Vindelns kommun finns funktionen Folkhälsosamordnarens sedan våren 2021. Dennes Uppdrag är att främja och samordna kommunens folkhälsoarbete.

Om du har förslag, synpunkter eller frågor till oss om vårt arbete med folkhälsan i Vindelns kommun kan du kontakta vår folkhälsosamordnare Sara Larsson.
folkhalsa@vindeln.se
0933-141 42