Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Den fritt strömmande Vindelälven, inklusive Laisdalen, nedre Umeälven och Tavelsjö-Hissjötrakten utsågs till biosfärområde av Unesco 2019. En nominering till biosfärområde är ett internationellt erkännande av alla goda initiativ för hållbar utveckling som redan gjorts i området, de som pågår nu och de som kommer att genomföras i framtiden.

Juhttátahkka betyder flyttled på Umesamiska. Historiskt sett har älven fyllt en viktig funktion som flyttled för människor och djur och som en transportled för timmer. Älven är fortfarande en viktig flyttled för renar men även en viktig källa till mat och rekreation.

Unesco:s biosfärprogram – Människan och biosfären (Man and the biosphere programme)

Unesco:s biofärprogram handlar inte om att hålla människor utanför området eller stävja utveckling – precis tvärtom! Biosfärområden är områden där människor arbetar tillsammans för att bli ett bättre ställe att vistas, verka och växa i – för oss som lever idag och för kommande generationer.

Biosfärområdens idé är att bruka utan att förbruka. Genom att ta vara på, och ta hänsyn till, områdets unika förutsättningar ska den lokala ekonomin kunna växa genom nya och förbättrade samarbeten och innovationer.

Biosfärområden ska:

  • gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling
  • värna den biologiska mångfalden
  • vara arenor för forskning och utbildning
  • vara modellområden för hållbar utveckling

Ett globalt nätverk, en neutral arena och en möjliggörare

Biosfärområdet innebär nya möjligheter som bygger på lokala initiativ och samarbeten. Genom att vara en del av det lokala, nationella och globala biosfärnätverket ges en unik möjlighet att ta vara på varandras erfarenheter. Vi ska hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

Fokusområden

Vindelälven-Juhttátahkka har identifierat sex särskilda fokusområden att arbeta för:

  • Mångfald av kulturella uttryck
  • Besöksnäring och friluftsliv för alla
  • Framgångsrik renskötsel
  • Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
  • Levande landskap
  • Utveckling av lokalsamhället

Vindelälvssamarbetet - en tillbakablick

Utmärkelsen till biosfärområde bottnar sig i ett starkt engagemang och kärleken till våra älvdalar; våra byar, våra människor, vår natur och vår livskvalitet.

Utmärkelsen är därför ett resultat av vad som varit, vad som är och vilken framtid vi vill se i området. Engagemanget och utvecklingsambitionen kan spåras tillbaka till kampen om Vindelälven som vann laga kraft den 1 april 1970 - men även långt före den.

Biosfärområdet är inte en början - det är en fortsättning på arbetet för att vi, och kommande generationer ska kunna vistas, verka och växa i området!

Tidsaxel

1970 - Kampen om Vindelälven
1975 - Vindelälvskommittén bildas
1992 - VIKOM bildas
2005 - Utredning om världsarv
2008 - Idéstudie om världsarv
2014 - Förstudie om biosfärområde
2015 - Biosfärkandidaturen godkänns
2018 - Biosfäransökan lämnas in
2019 - Unesco beslutar om utmärkelsen
2020 - Fria Vindelälven firar 50 år!