Modersmålsundervisning

Att ge barn och elever möjlighet att utveckla alla sina språk är enligt aktuell skolforskning en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse även inom andra ämnesområden.

Modersmålsstöd i förskolan

Förskolan har enligt skollagen och läroplanen i uppdrag att stimulera alla barns språk och identitetsutveckling. Uppdraget i förskoleklass bygger också det på att synliggöra barns språk som en integrerad del i undervisningen.

Samtliga pedagoger som verkar inom förskolan och i förskoleklass har till uppgift att arbeta språk- och identitetsstärkande. Det är förskolechef respektive rektor som leder det pedagogiska arbetet.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Då barnet börjar årskurs ett i grundskolan kan vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen har en kursplan och eleverna får betyg från årskurs sex.

Ämnet är till skillnad mot andra ämnen i grundskolan frivilligt och ligger oftast utanför den garanterade undervisningstiden. För att stimulera till språkutveckling bedrivs undervisningen företrädesvis i grupp.

Ämnet modersmål handlar om språkutveckling, men även om kultur och identitet. De förmågor som modersmålsämnet syftar till att utveckla, växer i kommunikation och samspel med andra.

Rätt till modersmålsundervisning i grundskolan

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • Eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket


För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att:

  • Minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket
  • Lämplig lärare finns att tillgå

Ett eller flera modersmål

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Utökade rättigheter för nationella minoritetsspråk

Elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och inte heller behöver det finnas minst fem elever inom kommunen som önskar läsa samma språk. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Utökade rättigheter för adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i det angivna språket.

Modersmålsundervisning i gymnasiet

För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, sker undervisningen oftast i grupp.

Rätt till modersmålsundervisning i gymnasiet

En elev har rätt till modersmålsundervisning på gymnasienivå om:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • Eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • Eleven har goda kunskaper i det angivna språket

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att:

  • Minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket
  • Lämplig lärare finns att tillgå

Utökade rättigheter för nationella minoritetsspråk

Elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och inte heller behöver det finnas minst fem elever inom kommunen som önskar läsa samma språk. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

Ett eller flera modersmål

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Uökade rättigheter för adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.