Vindeln - länk till startsida

Sökande från andra länder

Du måste göra både en gymnasieansökan och en ansökan om att prövas i så kallad fri kvot. Det innebär att skolan du har sökt till gör en bedömning om du är behörig och har tillräckligt höga betyg för att komma in.

Ansökan via sökwebben

Kontakta Gymnasieantagningen så skapar vi inloggningsuppgifter för sökwebben till dig. Där loggar du in och gör din ansökan.

Gymnasievalet ska bestå av:

  • Ansökan till minst en studieväg till Västerbotten via sökwebben (skriv under kvittensen och skicka den till oss med post)
  • Frikvotsansökan via blankett eller e-tjänst
  • Betyg från din skola (bevittnad kopia)

Den slutliga antagningen gör vi i slutet av juni, så vi behöver få ditt slutbetyg så fort som möjligt i juni månad.

Nordiska elever

Du som är folkbokförd i något av de nordiska länderna (Norge, Danmark, Finland, Åland, Island, Färöarna och Grönland) räknas som nordisk elev.

Du kan söka till gymnasiet i Sverige om du har gått en utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskola. För att kunna komma in behöver du vara behörig till den utbildning du har sökt. Du behöver inte ha betyg i svenska.

Skicka även:

Intyg på att du är folkbokförd i något nordiskt land. Alltså ett utdrag från folkregistret. Det kan till exempel heta Bopaelsattest (Danmark) Ämbetsbevis för studier (Finland) Bostedattest (Norge)

Utlandssvenskar

Du som bor i utlandet hos dina vårdnadshavare och är under 18 år kan söka till gymnasiet i Sverige, om minst en av dina föräldrar är svensk medborgare. Du måste bli behörig för att kunna komma in. Det innebär att du behöver ha godkända betyg i de ämnen som krävs för det program du har sökt. Du behöver även ha godkänt slutbetyg i svenska.

Skicka även:

  • Personnummer för den förälder som är svensk medborgare
  • Betyg i svenska (så fort du har fått det)

Asylsökande elever

Du som är asylsökande och under 18 år har rätt att bli mottagen både i kommunal och fristående gymnasieskola på samma sätt som sökande bosatta i Sverige.

Du måste bli behörig för att kunna komma in. Det innebär att du behöver ha godkända betyg i de ämnen som krävs för det program du har sökt. Du behöver även ha godkänt slutbetyg i svenska.

Om du har fyllt 18 år innan en utbildning påbörjas har du inte rätt till
utbildning i Sverige. Om du har påbörjat en utbildning innan du fyllde 18 år har du rätt att fullfölja utbildningen men inte påbörja en ny.

En huvudman kan besluta att ändå erbjuda utbildning till denna grupp om eleverna i övrigt uppfyller samtliga behörighetskrav till utbildningen. Hemkommunen är inte skyldig att betala ersättning till huvudmannen. Huvudmannen bör därför kontrollera med hemkommunen om de är villiga att stå för utbildningskostnaden.

Utbildning för ungdomar från Ukraina

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.

Elever från andra EU-länder

Du som kommer från ett annat EU-land kan ha rätt till gymnasieutbildning på samma villkor som elever folkbokförda i Sverige, om:

  • Din vårdnadshavare är medborgare i en annan EU-medlemsstat
  • Din vårdnadshavare är eller har varit anställd i Sverige
  • Du bor i Sverige

En prövning bör göras i varje enskilt fall. Vägledande domar har fattats av Skolväsendets överklagandenämnd.

Övriga utländska sökande

Du som inte är bosatt i Sverige får tas emot i gymnasieskolan om:

  • du uppfyller behörighetskraven för utbildningen och
  • det finns plats på den sökta utbildningen.

Ungdomar som vistas i Sverige utan tillstånd

Personer som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning kallas ibland för papperslösa.

Du som vistas i Sverige utan tillstånd har endast rätt till utbildning i gymnasieskola om du påbörjar utbildningen innan du fyllt 18 år.