Avgift för barnomsorg

När ett barn har fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar föräldern en avgift. Avgiften debiteras tills det att platsen sägs upp och uppsägningstiden har gått ut. I Vindelns kommun tillämpas maxtaxa enligt Skolverkets riktlinjer. Det innebär att avgiften är inkomstrelaterad men med en maximalt högsta avgift per barn. Hur stort inomsttaket är räknas om varje år.

Avgiften för barnomsorgen beräknas på föräldrarnas inkomster. Därför är föräldrar skyldiga att lämna in inkomstuppgifter en gång per år och när inkomsten förändras. För gifta eller sammanboende föräldrar, med eller utan gemensamma barn, beräknas avgiften på deras sammanlagda bruttoinkomster.

Ändrade familjeförhållanden

Vid förändringar i familjebilden, t.ex. separation eller ny sammanboende i hushållet, behöver vi få uppgift om detta för att kunna debitera rätt avgift.

Om det finns två vårdnadshavare på olika adresser och var och en är platsinnehavare, beräknas vardera hushålls inkomst som grund för avgift. Fakturan delas upp mellan hushållen. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten från respektive hushåll. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som, utan att vara gifta med varandra, lever tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförd på samma adress. Platsinnehavaren är skyldig att redovisa ev. sambos inkomstuppgifter. Detta kan innebära två avgifter för samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Inkomstredovisning

När barnet har fått en plats i barnomsorgen ska föräldrarna lämna in aktuella inkomstuppgifter. En gång per år kommer sedan barn- och utbildningskontoret att begära in uppdaterad inkomstuppgift. Föräldrarna har också skyldighet att lämna ny inkomstuppgift så snart inkomsterna förändrats. Vid utebliven inkomstuppgift kommer maximala beloppet att gälla. Om inkomsten varit högre än meddelad kan kommunen efterdebitera mellanskillnaden tre år tillbaka i tiden.

Uppgifterna om ändrad inkomst ska lämnas in före den 20:e aktuell månad för att ändring ska påverka kommande månads avgift.

Inkomster och bidrag som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel, bostadsbidrag och försörjningsstöd är exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande.

Det är den samlade bruttoinkomsten (före skatt) för varje hushåll som ligger till grund för avgiftssättningen. Alla ersättningar och bidrag som beskattas är avgiftsgrundande.

Reducering av avgift kan göras om inkomsten varit lägre än angiven inkomst. Ansökan om reducering ska göras skriftligt där det ska framgå vilken månad det gäller samt vilken inkomst som är gällande.

Vad räknas som inkomst?

 • Lön och andra ersättningar i samband med anställning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning (inklusive annan inkomst)
 • Pension
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag (arbetsmarknadsutbildning)
 • Familjebidrag i form av familjepenning

Betalning

Avgiften betalas under årets 12 månader och är ett abonnemang vilket föräldrarna betalar för oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum, avdrag för frånvaro görs inte. Om en vistelsetid börjar eller avslutas vid annan tid än månadsskifte räknas avgiften med 1/30-del per kalenderdag av fastställd månadsavgift.

Avgiften debiteras i efterskott. Räkning skickas ut i början av varje månad och förfaller till betalning i slutet av månaden. Vid obetald räkning skickas ingen betalningspåminnelse ut. Fakturan överlämnas till Svea Inkasso sju dagar efter förfallodag. Inkassoavgift och ränta tillkommer på fakturan.

Maxtaxan 2023

Avgiften beräknas per barn. Om hushållet har flera barn i verksamheten räknas det yngsta barnet som barn nr 1, närmast äldre barnet som Barn nr 2 osv.

Inkomsttak

Inkomsttaket är 54 830 kronor per månad (familjens gemensamma bruttoinkomst). Inkomster över det räknas som 54 830 kronor.

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år

Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 645 kronor
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor
Barn 4: ingen avgift

Allmän förskola 3-5 år

Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den är avgiftsfri. Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka sker en avgiftsminskning från ordinarie taxa. Reduceringen fördelas på 12 månader och gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Ny taxa beräknas efter följande:

Barn 1: 2,25 % av inkomsten, dock högst 1 234 kronor
Barn 2: 1,50 % av inkomsten, dock högst 822 kronor
Barn 3: 0,75 % av inkomsten, dock högst 411 kronor
Barn 4: Ingen avgift

Fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år

Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor
Barn 4: ingen avgift

Lovfritids

Avgift betalas per dag enligt fastställd taxa; 88:- per dag

Övriga bestämmelser

Övergång till taxa för fritidshem och pedagogisk omsorg (6-13 år)

Den 1 augusti sker övergång till taxa för fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år för de barn som under året har fyllt 6 år.

Avstängning pga obetalda fakturor

Vid två förfallna barnomsorgsräkningar kommer meddelande om avstängning från barnomsorgen. Efter meddelat datum kommer inte barnomsorgsplatsen att finnas tillgänglig om fakturorna är obetalda. För att återfå barnomsorgsplatsen måste samtliga fakturor vara betalda.

Reducering av avgift vid sjukfrånvaro

Om barnet varit frånvarande på grund av sjukdom mer än 30 dagar i följd, kan man få en reduktion av ordinarie avgift med 50 % från och med 31:a dagen. Skriftlig ansökan om reducering ska göras till rektor som beslutar i ärendet. Ansökan ska göras i direkt anslutning till frånvaron.

Reducering av avgift i pedagogisk omsorg

Vid de tillfälle vikariesystemet ej fungerat inom den pedagogiska omsorgen kan avgiftsreducering begäras via kommunens rektor. Reducering kan också medges om personalen är sjuk eller förhindrad att ta emot barn och kommunen inte kan erbjuda annan omsorg.