Vid den slutliga antagningen, som görs i slutet av juni, måste du vara behörig för att kunna bli antagen till ett program i gymnasieskolan. Behörigheten är olika för olika program. Gemensamt för alla program är att du är obehörig om du fyller 20 det år utbildningen startar eller om du har slutfört ett nationellt program tidigare.

Information om antagningsregler och meritvärde översatta till andra språk finns på Skolverkets hemsida, Utbildningsinfo. 

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + nio andra ämnen. Totalt 12 betyg.

Om du söker till Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena. Om du söker till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + fem andra ämnen. Totalt 8 betyg.

Särskilda varianter

Skolverket beslutar om vilka skolor som får starta särskilda varianter. Dessa program kan ha särskilda behörighetskrav.

Programinriktat val (aktuellt från 1 juli 2019)

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Det är din hemkommun som ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val får möjligheten att gå programmet. Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Informationen är tagen från Skolverket sida Utbildningsinfo.

Yrkesintroduktion

Förkortas IMY. Inga behörighetskrav finns till yrkesintroduktion. Om det är konkurrens om platserna är det de med högst meritvärde som kommer in.

Dispens för engelska

Vissa elever kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp. Mera detaljerad information finns hos Skolverket.

Ur Skollagens 16 kapitel §32: En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska, men uppfyller övriga behörighetskrav skall ändå anses behörig om den sökande

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

OBS! Tänk på att en elev som beviljas engelska dispens ska läsa både grundskolans engelska och klara sökt utbildning inklusive alla kurser i engelska på respektive program som eleven sökt.