Vid den slutliga antagningen, som görs i slutet av juni, måste du vara behörig för att kunna bli antagen till ett program i gymnasieskolan. Behörigheten är olika för olika program. Gemensamt för alla program är att du är obehörig om du fyller 20 det år utbildningen startar eller om du har slutfört ett nationellt program tidigare. Information om antagningsregler översatta till andra språk finns på Skolverkets hemsida, utbildningsinfo.

Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + fem andra ämnen. Totalt 8 betyg.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + nio andra ämnen. Totalt 12 betyg.

Om du söker till Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena. Om du söker till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

Särskilda varianter

Skolverket beslutar om vilka skolor som får starta särskilda varianter. Dessa program kan ha särskilda behörighetskrav.

Dispens för engelska

Vissa elever kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp. Mera detaljerad information från skolverket.

Ur Skollagens 16 kapitel §32: En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska, men uppfyller övriga behörighetskrav skall ändå anses behörig om den sökande

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

 

Programinriktat individuellt alternativ

Kallas IMPRO (tidigare PRIV). Det är tänkt för dig som vill gå ett yrkesprogram och nästan är behörig. Du är behörig till IMPRO om du antingen har:

•Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, + engelska eller matematik + fyra ämnen

•Eller godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + tre ämnen

 

Yrkesintroduktion

Förkortas IMYRK. Inga behörighetskrav finns till yrkesintroduktion. Om det är konkurrens om platserna är det de med högst meritvärde som kommer in.